ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดถอน “ศิลปินแห่งชาติ” ได้ หากประพฤติเสื่อมเสีย-ถูกจำคุก

“ศิลปินแห่งชาติ” วานนี้ (21 พฤษภาคม 63) เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่การ ประกาศ กฏกระทรวงวัฒนธรรม กําหนด สาขาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ แล้วก็ วิธีการคัดเลือกรวมทั้งคุณประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

อาศัยอํานาจตามความลับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง รวมทั้งมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดัง ต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความลับข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกําหนด สาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการคัดเลือก แล้วก็ประโยชน์ ตอบแทนของ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 รวมทั้ง ให้ใช้ ความต่อแต่นี้ไปแทน

การ ประกาศ  มีข้อ 5 ศิลปินแห่งชาติ ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(3) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น

(4) เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(5) เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(6) เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(7) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

(8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงกาหนด สาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์แล้วก็กระบวนการคัดเลือก และก็ ประโยชน์ทดแทนของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 รวม ทั้ง ให้ใช้ความ ตั้งแต่นี้ต่อไปแทน

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *